+420 731 611 288 (Po-Pá: 10-16 hod.)
Košík je prázdný

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení.
Provozovatelem tohoto internetového obchodu, jakož i dodavatelem zboží, je firma

TRYshop s.r.o.
Plzeňská 317/215g
150 00 Praha 5 - Motol

 

(sídlo společnosti je zároveň kontaktní adresa)


Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití.


Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Zadáním Vašich osobních údajů při vyplňování objednávky na tomto internetovém obchodě, dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené přepravní společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy.


Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží, katalogové číslo nebo jeho část. Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že objednané zboží je již vyprodané a nelze jej dodat v řádném termínu.

IV. Cena a platba.


Ceny uvedené na tomto internetovém obchodu jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VI. - Podmínky dodání zboží. 

V. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet pracovním dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. V případě, že prodávající nedodá zboží do 5 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.

VI. Podmínky dodání zboží

- Přepravní službou GEIS: 95,- Kč - platba na dobírku 30Kč, platba předem 0 Kč.

- Přepravní službou GEIS: 45,- Kč při objednávce zboží v hodnotě od 2.000,-Kč do 2.500,-Kč - platba na dobírku 30Kč, platba předem 0 Kč.

- Přepravní službou PPL: 95,- Kč - platba na dobírku 30Kč, platba předem 0 Kč.

- Přepravní službou PPL: 45,- Kč při objednávce zboží v hodnotě od 2.000,-Kč do 2.500,-Kč - platba na dobírku 30Kč, platba předem 0 Kč.

 

- Přepravní službou PPL na Slovensko: 186,- Kč s DPH, platba dobírkou 30 Kč.

 

OBJEDNÁVKY NAD 2500Kč - DOPRAVA ZDARMA po celé ČR


OBJEDNÁVKY NAD 5000Kč - DOPRAVA ZDARMA po celém Slovensku


Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 

VII. Záruka a servis

 

·Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců a plyne od datumu vystavení faktury. 
·Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, 
použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami 
nebo působením jiných nestandardních jevů. 
·Reklamaci lze uplatnit pouze zasláním reklamace na provozovnu společnosti: TRYshop s.r.o. (PNEUCENTRUM MOTOL), Plzeňská 317/215g, 150 00 Praha 5 Motol

 K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady (viz. odkaz na stránkách Reklamace / vrácení zboží). 

· Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

VIII. Odstoupení od smlouvy


Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem, nebo na adresu TRYshop.cz (PNEUCENTRUM MOTOL), Plzeňská 215E, 150 00 Praha 5 Motol s uvedením čísla objednávky a faktury. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení odesláním na adresu provozovny. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených. IX. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

Magazín

Archiv

Jak vybrat správně pánské tričko?

Dámy, také si občas nevíte rady, jak správně vybrat tričko svému partnerovi? Čím se řídit, jaký zvolit materiál nebo jak poznat kvalitu? Každý muž je navíc…

Jak vybrat správnou sportovní podprsenku?

Pokud sportujete nebo se jinak aktivně hýbete, měla by mít sportovní podprsenka, vedle těch klasických, ve Vašem šatníku rozhodně své místo. Správný výběr bývá…

3 Extra tipy, jak nosit svetry, aby to nebyla nuda!

Také někdy tápete, jak nakombinovat svetříky, které Vám jen tak leží ve skříni? Nebo už jste v té škatulce, kdy svetr oblékáte pořád na jedno brdo? Kombinace s…

Jak vybrat ty správné legíny?

Lesk a bída legín. Tak by se někdy dala shrnout naše bezradnost při jejich výběru, převážně těch určených na sport. Právě legíny jsou, zejména u žen,…

TOPlist